Dự án

HẠNG MỤC THI CÔNG        : CẢI TẠO CUNG CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG, ĐIỆN ĐỘNG LỰC, THÔNG GIÓ, CHỮA CHÁY VÀ DI DỜI TỦ BÁO CHÁY

THỜI GIAN BẮT ĐẦU          : THÁNG 09 NĂM 2014

THỜI GIAN HOÀN THÀNH : THÁNG 12 NĂM 2014

NHÀ THẦU CHÍNH              : CTY DIFA

 

Một số hình ảnh công trình :

Di dời tủ báo cháy 

              

Thi công hệ thống điện 

              

Thi công hệ thống chữa cháy .

              

Thi công hệ thống thông gió 

             

 

Hộ trợ trực tuyến
												Facebook 				Twitter